Link

点击打开uva题目链接

Mean

有n个绝对值各不相同的非0整数,选出尽量多的数,排成一个序列,使得正负号交替,且绝对值递增。n最大为500000

Analyse

按正负分在两个vector里,然后排一下序,有两种情况:正数在前和负数在前。这样分情况用双指针走一遍即可,总的时间复杂度为O(n*logn + 2*n)

C++ Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int calc(const vector<int> &A, const vector<int> &B) {
  int cnt = 1, cur = A.front(), i = 1, j = 0;
  while(true) {
    if(cnt % 2) {
      while(j < B.size() && B[j] < cur)
        ++j;
      if(j >= B.size()) return cnt;
      cur = B[j++];
    } else {
      while(i < A.size() && A[i] < cur)
        ++i;
      if(i >= A.size()) return cnt;
      cur = A[i++];
    }
    ++cnt;
  }
}

int main() {
  int T; scanf("%d", &T);
  vector<int> A, B;
  while(T--) {
    A.clear(), B.clear();
    int n; scanf("%d", &n);
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
      int x; scanf("%d", &x);
      if(x > 0) A.push_back(x);
      else B.push_back(-x);
    }
    sort(A.begin(), A.end());
    sort(B.begin(), B.end());
    printf("%d\n", max(calc(A, B), calc(B, A)));

  }
  return 0;
}

欢迎留言