Link

https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=5052

Mean

有N个格子,现有M种颜色,对这些格子涂色,相邻两个格子不能同色。问恰好用上K种颜色的涂色方法有多少种。

Analysis

14年西安网络赛的题。去年暑假组队赛也打过这道题,学姐推出来了,我写完TLE了,原因是当时不会逆元预处理。

今天用逆元推了一下,发现也不是很难嘛,知识点也学全了…就是一个容斥

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const ll maxn = 1024000, mod = 1000000007;
ll N, M, K;
ll C[maxn];
ll inv[maxn];

void initInv() {
  inv[1] = 1;
  for (int i = 2; i < maxn; i++)
    inv[i] = (mod - mod / i) * inv[mod % i] % mod;
}

inline ll divMod(ll a, ll b) {
  return a * inv[b] % mod;
}

ll quickpow(ll m, ll y) {
  ll res = 1, base = m;
  while(y > 0) {
    if(y & 1)
      res = (res * base) % mod;
    base = (base * base) % mod;
    y >>= 1;
  }
  return res % mod;
}

void getC(ll n, ll ed) {
  C[0] = 1;
  for(ll i = 1; i <= ed; ++i)
    C[i] = divMod((C[i-1] * (n-i+1)) % mod, i);
}

ll solve() {
  ll sum = 0;
  ll flag = 1;
  for(ll i = 0; i <= K - 1; ++i) {
    ll cur = C[i] * (K - i) % mod;
    cur = cur * quickpow(K - i - 1, N - 1) % mod;
    sum = (sum + flag * cur + mod) % mod;
    flag = -flag;
  }
  return sum;
}


int main() {
  initInv();
  int T, kase = 0; cin >> T;
  while(T--) {
    cin >> N >> M >> K;
    getC(M, K); ll cmk = C[K];
    getC(K, K);
    int ans = (int) (cmk * solve() % mod);
    printf("Case #%d: %d\n", ++kase, ans);
  }
  return 0;
}

欢迎留言